Privacy

Privacyverklaring

Jenny’s Pedicure & Manicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om  met persoonsgegevens. Jenny’s Pedicure & Manicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de  verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Jenny’s Pedicure & Manicure is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met me wenst op te nemen kan dit telefonisch of via de mail.

WAAROM VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Jenny’s Pedicure & Manicure verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het geven van een behandeling
 • Telefonisch of per email contact met u opnemen om een afspraak voor een behandeling in te plannen of te verzetten

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Gegevens over uw gezondheid

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ik zal de door u verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

BEWAARTERMIJN

Jenny’s Pedicure & Manicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

RECHTEN OMTRENT U GEGEVENS

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN

Mocht u een bepaalde klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens vraag ik u hierover contact met me op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met me op!